?mieszne dowcipy, humor tylko na --> www.smieszne.pl !Animacje
Aukcje internetowe
Dowcipy
Filmiki
Gify
Stare gry
Gry online
Komiks
Dodatki na bloga i WWW
¦mieszne Mp3
Opisy GG
Senniki
¦mieszne filmy
¦mieszne SMS
Sport
¦mieszne teksty

Inne strony:FAQ - Najcz??ciej zadawane pytania

1. Jak zapisa? si? na list? mailingow? ?

Na ka?dej podstronie serwisu smieszne.pl w menu po lewej stronie znajduje si? kolorowy formularz "Dowcipy na email". Wystarczy POPRAWNIE wpisa? tam swój adres mailowy i klikn?? "Dopisz si?".
Po wpisaniu si? na list? mailingow? "Dowcipy na email" otrzymasz automatycznie e-mail z pro?b? o potwierdzenie subskrypcji. Aby to zrobi? wystarczy klikn?? w podany tam odno?nik, co eliminuje mo?liwo?? dopisania do subskrypcji bez zgody w?a?ciciela danego konta mailowego. Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz aktualny e-mail z dowcipami i has?em do dzia?u filmiki. W ka?dej chwili mo?esz zrezygnowa? z otrzymywania e-maili z dowcipami poprzez klikni?cie w odno?nik znajduj?cy si? w ka?dym mailu na samym dole.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno?ci za wadliwie dzia?aj?ce FILTRY ANTYSPAMOWE które mog? blokowa? wiadomo?ci wysy?ane z naszego serwera. Je?eli mimo dopisania si? do subskrypcji nie otrzyma?e? ?adnego e-maila z pro?b? o potwierdzenie - skontaktuj si? z administratorem swojego konta pocztowego !

2. W jaki sposób mo?na ?ci?gn?? ?mieszne mp3 ?

Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa ?ci?ganie mp3 jest mo?liwe tylko po klikni?ciu na danym kawa?ku LEWYM PRZYCISKIEM MYSZY. Przy prawid?owo skonfigurowanej przegl?darce powinna automatycznie uruchomi? si? odpowiednia aplikacja (media player/winamp) i ?ci?ganie pliku rozpoczyna si?.

Nie ma mo?liwo?ci pobierania plików za pomoc? rozmaitych managerów downloadu lub opcji "zapisz jako" dost?pnej pod prawym przyciskiem myszy.

3. W jaki sposób zalogowa? si? na serwer filmików ?

Po prawid?owym dopisaniu si? do listy mailingowej (patrz punkt 1 FAQ) wystarczy wej?? na stron?: http://filmiki.smieszne.pl i wpisa? otrzymane has?o i login. Przy wpisywaniu tych danych zwró? uwag? na:
- nie umieszczanie spacji na pocz?tku / ko?cu loginu lub has?a
- nie u?ywanie wielkich liter zamiast ma?ych.

DOK?ADNE WPISANIE LOGINU I HAS?A Z NAJNOWSZEGO E-MAILA Z DOWCIPAMI GWARANTUJE UDANE ZALOGOWANIE SI? !!!

4. W jaki sposób mo?na ?ci?gn?? ?mieszne filmiki ?

Najpierw trzeba wpisa? si? na list? mailingow? (pkt 1 FAQ) potem zalogowa? (pkt 3 FAQ) a nast?pnie post?powa? analogicznie jak przy ?ci?ganiu ?miesznych mp3 (pkt 2 FAQ).

5. Czy moje dane wpisywane w formularzach na stronie smieszne.pl s? bezpieczne ?

Tak, nie stosujemy ?adnych technik spamowych i dbamy o zadowolenie u?ytkowników - patrz POLITYKA PRYWATNO?CI.

6. Wasza strona nie nadaje si? dla dzieci - co robi? ?

Naszym zdaniem internet sam w sobie jest niebezpieczny dla dzieci. Mimo to jako jedyni w Polsce oznakowali?my wszystkie opublikowane materia?y i umo?liwili?my ich zablokowanie przy pomocy FILTRA RODZINNEGO. Na wszelki wypadek zalecamy wspólne surfowanie po sieci z Waszymi pociechami - ?aden automat nie zast?pi czujnego oka rodziców !
| Faq | Filtr rodzinny | Kontakt | Linki | Nasze bannery | Reklama | Strona główna | Współpraca |
Zobacz tak?e: Mapa podstron: ?mieszne strony Og?oszenia towarzyskie